Salgs- og leveringsbetingelser for
Industribejdsning Nord ApS

CVR 19434303 ( idet følgende kaldet IBNord )
 

§ 1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, også fremtidige, som indgås mellem IBNord og kunden, medmindre IBNord  skriftligt tiltræder andet aftalegrundlag.
 

§ 2. Tilbud, ordrer og accept

Ethvert skriftligt tilbud fra IBNord  afgives, hvis ikke andet fremgår af tilbuddet, med en acceptfrist på 14 dage. Købers skriftlige accept skal være kommet frem til IBNord inden acceptfristens udløb.
Er tilbud afgivet på grundlag af kundens tegninger og kundens opmålinger er IBNord uden ansvar for fejl i tilbudsgrundlaget, hidrørende fra disse. Kunden er ansvarlig for at de emner, som ordren vedrører, er egnede til den bestilte overfladebehandling IBNord ´ ydelse omfatter kun den i tilbuddet eller ordrebekræftelsen beskrevne ydelse og IBNord forpligter sig til, på de i nærværende betingelser samt eventuelt specielt aftalte vilkår at levere en ydelse af sædvanlig god kvalitet.
 

§ 3. Leveringstid

Leveringstiden fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse. Leveringstiden regnes fra modtagelse/overtagelse af det eller de emner, som skal behandles,  dog tidligst fra det tidspunkt hvor IBNord  har modtaget alle specifikationer og oplysninger, som skal danne grundlag for overfladebehandlingen.
 
IBNord kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:
  • Ved forandring af ordren, som kræves af kunden.
  • Ved forsinkelse af leverance eller arbejdsydelser, som kunden selv udfører eller lader udføre.
  • Ved forsinkelse grundet hindret adgang eller manglende sikkerhedsmæssige forholdsregler, til arbejdsstedet, forårsaget af kunden selv eller kundens øvrige leverandører.
  • I tilfælde af force majeure.
  • I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller forsinkes ved offentligt pålæg, derunder pålæg fra miljømyndighederne.
 
Forsinkes leverancen væsentligt, og er IBNord ikke berettiget til udskydelse af leveringstiden, er kunden - efter forgæves skriftligt påkrav til IBNord - berettiget til at hæve aftalen, dog kun såfremt kunden dokumenterer, at forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for ham. Gælder forsinkelsen kun en del af leverancen, kan kunden alene hæve købet, for så vidt angår denne del af leverancen. Kunden er kun berettiget til erstatning, hvor det godtgøres, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra IBNord. Erstatningen kan ikke overstige 1% af den aftalte betaling for den forsinkede leverance for hver fulde uge forsinkelsen har varet og erstatningen kan maksimalt udgøre 10% af betalingen for den forsinkede leverance. IBNord  påtager sig ikke herudover noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilfalder kunden andre misligholdelsesbeføjelser end ovenfor nævnte.
 
 

§ 4. Leveringssted og risiko

Levering fra IBNord med kundens eller ekstern transport sker ab fabrik, således at kunden bærer risikoen for begivenheder, der indtræder efter levering. Dette gælder selv om IBNord  afholder transportudgiften. Medmindre andet er aftalt særskilt drager kunden omsorg for, udgift til transport, forsikring m.v.
 

§ 5. Betaling

IBNord arbejde udføres efter regning, medmindre andet er skriftligt aftalt. Betalingsbetingelser aftales individuelt. Hvor intet er aftalt er betalingsfristen 20 dage. Ved forsinket betaling beregnes kr. 100,00 i rykkergebyr pr. fremsendt rykker samt morarente med 1,5 % pr. påbegyndt måned.
 

§ 6. Tilbageholdelsesret

Såfremt der er aftalt kontant betaling ved levering har IBNord tilbageholdelsesret i modtagne varer indtil betaling af IBNord fulde tilgodehavende har fundet sted.
 

§ 7. Kundens forpligtelser

Kunden er ansvarlig for at de emner, som ordren vedrører, er egnede til den bestilte overfladebehandling. Kunden har ansvaret for at alle svejsninger er tætte og fri for porrehuller, ligesom kunden har ansvaret for at alle hulrum i emner er tætte og for, hvis dette ikke er tilfældet, at anvise hvorledes afpropning kan ske. Emner skal være fri for folie. Såfremt kunden ønsker at bejdsning foretages inden folien er fjernet fra emnerne, påtager IBNord  sig intet ansvar for eventuelle skadevirkninger eller fejl, som følge heraf. IBNord  modtagekontrol omfatter ikke kontrol af de modtagne emners stålkvalitet. Kunden har pligt til overfor IBNord skriftligt at oplyse, dersom et emne er konstrueret og udført således at afskylning efter bejdsning kan være særlig vanskelig.
 

§ 8. Mangelsansvar

Kunden skal ved modtagelsen gennemgå leverancen for at sikre sig, at det leverede er mangelfrit og i overensstemmelse med ordrebekræftelsen. Såfremt kunden ønsker at påberåbe sig en mangel skal skriftlig reklamation ske straks ved modtagelsen eller straks efter at manglen har vist sig. IBNord mangelsansvar bortfalder 3 dage fra levering. IBNord er dog alene ansvarlig for mangler såfremt kunden godtgør, at det leverede er mangelfuldt og ikke skyldes kundens egne forhold.
Vi ser der sig mangler i reklamationsperioden er IBNord berettiget til at foretage afhjælpning på egen fabrik eller hos kunden efter eget valg. Såfremt kunden godtgør, at gentagne udbedringsforsøg ikke har afhjulpet manglen, kan kunden kræve erstatning men med samme begrænsninger som er anført i § 3.
 

§ 9. Produktansvar

IBNord er ansvarlig for produktansvar for personskade i overensstemmelse med gældende dansk ret. I den udstrækning IBNord måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand er kunden forpligtet til at holde IBNord skadesløs i samme omfang som IBNord ansvar er begrænset efter disse leveringsbetingelser.
 

§ 10. Ansvar for skade på fast ejendom og løsøre

IBNord er kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmelser begået af IBNord. Ved IBNord ´ overfladebehandling hos kunden, påpeger IBNord eventuelle særlige skadesrisici forbundet med arbejdet, og kommer med anbefalinger til, hvordan disse kan imødegås. Såfremt kunden ikke ønsker den anbefalede imødegåelse af risiciene skal dette meddeles dette skriftligt til IBNord.
 

§ 11. Force majeure m.v.

IBNord er berettiget til ved skriftligt meddelelse til kunden at hæve aftalen når dens opfyldelse inden for rimelig tid bliver umulig for IBNord på grund af naturkatastrofer, arbejdskonflikter, strejke, lock-out eller enhver anden omstændighed så som krig, sabotage, brand, mangel på transportmulighed, vareknaphed og lign. som IBNord ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse med eller mangel ved leverance fra underleverandør. IBNord påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar overfor kunden.
 

§ 12. Ansvarsbegrænsning

Skulle IBNord ifalde ansvar så er IBNord under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt leverance eller lign. tab. Selv om IBNord  i enkelte tilfælde måtte frafalde krav eller rettighed overfor kunden, kan dette ikke bevirke, at IBNord  har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det konkret aftalte. IBNord ´ eventuelle erstatningsansvar kan beløbsmæssigt aldrig overstige kr. 200.000,00

 
§ 13. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem IBNord  og kunden afgøres ved anvendelse af Dansk ret, med værneting ved IBNord ´ hjemting (Retten i Aalborg). 
 Download som PDF